Regulamin

 

 

REGULAMIN 2017

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

Regulamin:

 

III  Mistrzostw Polski w Stuncie Motocklistów

„STUNT OPEN KROTOSZYN 2014”

 

KROTOSZYN 27-29 czerwca 2014r.

 

&1

Niniejszym Regulamin obowiązuje podczas imprezy motocyklowej zwanej dalej Mistrzostwami, organizowanej w Krotoszynie przez Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis Ardens, zwany dalej Organizatorem.

 &2

Każdy uczestnik Mistrzostw ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz będzie rozdawany każdemu uczestnikowi przy wjeździe na teren imprezy.

&3

Wstęp na pole namiotowe od 18 roku życia

&4

Wstęp na teren pola namiotowego uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik imprezy i od opłacenia opłaty określonej przez Organizatora. Rejestracja odbywa się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby rejestrującej się.

&5

Mistrzostwa nie mają charakteru imprezy masowej.

W związku z postanowieniami  organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników imprezy.

&6

Kupując wejściówkę, uczestnik imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy której wejściówka dotyczy oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb porządkowych, kierownictwa klubu oraz organizatora.

&7

Wejściówka nie podlega zamianie.  Niemożliwy jest, także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku.

 &8

Stwarzanie zagrożenia życia lub zdrowia innych osób przebywający na terenie imprezy jest zabronione i równoważne z opuszczeniem imprezy.

&9

Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

&10

W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

 &11

 Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia oraz mienia.

&12

 W przypadku odwołania imprezy organizator nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa wejściówka.

 &13

Za szkody materialne wyrządzone na terenie imprezy  uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

 &14

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy, jak również za rzeczy wartościowe zagubione lub skradzione

&15

Osoba kupująca wejściówkę wyraża zgodę na fotografowanie swojego wizerunku i umieszczenia go na stronach internetowych i mediach.

 &16

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Mistrzostw wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w Mistrzostwach. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

 &17

Każdy opuszczający imprezę zobowiązany jest do obowiązkowej jazdy w
kasku.

 &18

Osoby opuszczające teren imprezy będące pod działaniem alkoholu, nie będą wypuszczani na motocyklu.

 &19

Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w miejscach innych niż wyznaczone przez organizatora.

 &20

Uczestnicy imprezy mogą trenować ( udoskonalać swoje umiejętności) w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Zabrania się stunt-owania miedzy uczestnikami imprezy, osób przybyłych na pokazy, lokalnej społeczności a także ulicach miasta.

 &21

Za szkody motocykli powstałe w trakcie pokazów organizator nie ponosi odpowiedzialności.

&22

Priorytetem jest bezpieczeństwo tak więc, każde sytuacje budzące niepokój będą wymagały zwrócenia uwagi uczestnikowi imprezy.

 &23

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników imprezy Mistrzostw, udział w dowolnej części imprezy oznacza akceptację regulaminu.

&24

Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia sytuacji wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

 &25

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych.

&26

Na terenie imprezy oraz jemu przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji Motocyklowych.

  &1

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników.

&2

Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem &24 niniejszego regulaminu.

&3

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji

&4

Motocykle startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC (w przypadku braku w/w dokumentów zawodnik podpisze oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody oraz nie będzie miał prawa o ubieganie się o jakiekolwiek odszkodowanie od organizatora imprezy).

&5

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika co do którego istnieje realne uzasadnienie że naruszył zasady niniejszego regulaminu a ustalenie w/w naruszeń nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.

&6

Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się  na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

Regulamin Punktacji Zawodników:

 

REGULAMIN I MISTRZOSTW POLSKI W STUNCIE DLA MOTOCYKLISTÓW i QUADÓW

KROTOSZYN 27-29.06.2014

 

JURY

  1. Jury składa się z 3 sędziów ich decyzja nie może być podważona a uzgodniony wynik musi zostać zaakceptowany.

PUNKTACJA

  1. Sędziowie punktują każdą rundę w skali od 1 do 50 punktów.
  2. Przyznawane są tylko pełne punkty
  3. Punkty z półfinału będą sumowane z punktami z finału.
  4. Punkty karne będą przyznawane za:

a)      wywrotkę spowodowaną ewidentnym nie opanowaniem pojazdu (-2pkt. za styl)

b)      podparcie się, położenie motocykla (-1pkt. za styl)

Jeżeli zawodnik rozpoczął podejście do tricku przed końcem czasu i po zakończeniu mierzonego czasu dalej go wykonuje trick zostanie zaliczony i punktowany

OCENA

Jury ocenia styl, płynność przejazdu, poziom trudności wykonywanych tricków oraz ich wykonanie, kontakt z publicznością (+ 1 pkt. za styl).

Za styl można otrzymać maksymalnie 10 pkt. i są one wliczane do ogólnej oceny zawodnika.

Ponadto uwaga sędziów będzie zwrócona i podzielona na poszczególne kategorie tricków:

Wheelie (max 10pkt.)

Stoppie (max 10 pkt.)

Drift / burnout (max 10pkt.)

Akrobacje (max 10 pkt.)

Jeżeli zawodnik nie podejmie się wykonywania tricków z którejś z w/w kategorii wtedy otrzyma 0 pkt. z danej kategorii.

Zawodnicy startują w półfinale w kolejności alfabetycznej a w finale zawodnicy startują od miejsca z najmniejszą ilością punktów. Wyniki półfinału zostaną ogłoszone w piątek do godziny od zakończenia zawodów.

Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w zawodach za okazaniem pisemnej zgody rodziców.

Każdy zawodnik przed wyjazdem na start zostanie poddany kontrolnemu badaniu alkomatem.

Jeżeli zawodnikowi zepsuje się motocykl i w ciągu 30 sekund nie uda się go uruchomić jego przejazd będzie anulowany i będzie miał szansę wystartować jeszcze raz po naprawieniu usterki.

Jeżeli zawodnik będzie startował w dużo gorszych warunkach atmosferycznych niż konkurencja również ma prawo do powtórzenia swego przejazdu.

Wszelkie pytania kierujemy przed zawodami do przewodniczącego składu sędziowskiego.

 

CZAS PRZEJAZDU:

a)      półfinał 3 min – (możliwe że przed rozpoczęciem zawodów czas ten zostanie podniesiony do 4 min)

b)      finał 4 min – (możliwe że przed rozpoczęciem zawodów czas ten zostanie podniesiony do 5 min)

Wszyscy zawodnicy przechodzący do finału tym samym otrzymują szansę poprawienia swego przejazdu.